Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.

Data publikacji strony internetowej: 24.04.2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24.04.2013

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada BIP,
 • zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • teksty i informacje nie posiadają kontrastu ani możliwości zmiany czcionki,
 • na stronie znajdują się elementy bez nazwy dostępnej dla technologii asystujących,
 • nie zamieszczono formularzy kontaktowych i wideotłumacza języka migowego,
 • brak jest informacji dotyczących postępowania w sytuacji kryzysowej,
 • nie wszystkie dokumenty dostępne na stronie są dostępne cyfrowo.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest niezgodny ze standardem WCAG 2.1

Kompatybilność:

Serwis nie jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu nie jest możliwa przy pomocy klawiatury.

Wygląd:

Strona internetowa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli nie jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu).  

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 20.07.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Jacek Bulak – Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
 • E-mail: dyrektor@zopo.pl
 • Telefon: 22 757 96 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli ul. Lipowa 28,
05-506 Lesznowola, zopo@lesznowola.pl

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800676676

Dostępność architektoniczna

W budynku Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli na ul. Lipowej 28 prowadzona jest obsługa finansowa i administracyjna: szkół i przedszkoli publicznych a także Centrum Sportu w Lesznowoli. Na terenie placówki znajduje się przestronny parking. Do budynku prowadzi podjazd dla inwalidów. Budynek jest dwupiętrowy, bez windy. Interesantami w placówce są głównie pracownicy szkół, przedszkoli i Centrum Sportu w Lesznowoli. Rzadko do placówki przychodzą osoby z zewnątrz, dlatego w budynku nie zainstalowano urządzeń dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli do placówki przyjdzie osoba ze szczególnymi potrzebami, pracownik schodzi do tej osoby na poziom parteru i pomaga w załatwieniu sprawy.

Inne informacje i oświadczenia

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli pracuje nad dostosowaniem strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w jak największej mierze oraz likwidację elementów niedostępnych.


Autor:


Data ostatniej zmiany: