Informacje Podstawowe

Nazwa:Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli
Ulica:ul. Lipowa 28
Miejscowość:Magdalenka
Kod pocztowy:05-506
Poczta:Lesznowola
NIP:123-09-82-881
REGON:015448401
E-mail:zopo@zopo.pl
Telefon:22 757 96 19
Strona www:https://zopo.pl/

Dane redakcyjne

Redaktor:Piotr Pawlikowski
E-mail:piotr_pawlikowski@spzamienie.edu.pl
Telefon:22 757 96 19
Wytworzył:Piotr Pawlikowski
Odpowiada:Piotr Pawlikowski

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi)

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

a) administratorem danych osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, ul. Lipowa 28, Magdalenka, (05-506) Lesznowola. Dane kontaktowe: Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, ul. Lipowa 28, Magdalenka, (05-506) Lesznowola, tel. (22) 757-74-09, fax. (22) 757-96-19, email: zopo@zopo.pl

b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Robert Gadzinowski, mail: iod@zopo.pl, adres do korespondencji: Inspektor ochrony danych, Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli, ul. Lipowa 28, Magdalenka, (05-506) Lesznowola.

c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:

– prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

e) dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: partnerom świadczącym usługi techniczne i doradcze, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym.

f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

– dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku wynosi w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

g) osobie, której dane są przetwarzane:

– na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia – w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.

h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

i) podanie danych przetwarzanych:

– na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości procesowania korespondencji.


Autor:


Data ostatniej zmiany: